16 november Diaconale Zondag

Op 16 november a.s. vieren wij in onze kerk de Diaconale Zondag. Paus Franciscus heeft de diaconie en de bestrijding van armoede tot speerpunt van zijn beleid gemaakt. Het is logisch dat hier ook binnen de kerk veel aandacht aan wordt gegeven. Ook in Edam willen wij hier aandacht aan besteden en dit jaar heeft de PCI hierin het voortouw genomen. In andere parochies heeft de PCI een actieve rol in deze H. Eucharistie. Dit jaar zal ook onze PCI een actieve rol in deze dienst verzorgen. Op zondag 16 november is er om 10.00 uur een H. Eucharistieviering met medewerking van ons kerkkoor Sint Caecilia. De overweging wordt verzorgd door mevr. Cathleen Denkers. Zij komt ons namens de Stichting Regenboog vertellen wat zij doen aan de verslavingszorg; bijzonder belangrijk werk. Vermeldenswaardig is dat wij op dit project geattendeerd werden door de PCI van Monnickendam. Het is dus eigenlijk een project dat we samen doen met de PCI van Monnickendam.  

Om dit goede werk te ondersteunen wordt op 16 november een tweede collecte gehouden voor de Stichting Regenboog. De PCI zegt toe het gecollecteerde bedrag te verdubbelen. We hebben samen met mevrouw Denkers een concreet doel afgesproken voor deze collecte: namelijk het verzorgen van een kerstdiner voor een groep dakloze mensen. De kosten van dit diner bedragen ongeveer € 1.000,- . We zullen proberen dit bedrag bij elkaar te krijgen. Uw steun is daarbij onontbeerlijk. Naast een bijdrage aan deze collecte, kunt u ook uw gift overmaken op rekening van de PCI: NL97RABO 0315.56.649.24 t.n.v. PCI Edam onder vermelding Diaconale Zondag. Wij zorgen er dan voor dat het tijdig aankomt bij stichting Regenboog. Heel hartelijk dank voor uw steun.

Namens het PCI Bestuur
Hans Ruck (vz)