Caritas

De doelstelling van de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas te Edam, is te vinden in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (Inter)Parochiële Caritasinstelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie. Hierbij vindt u enkele artikelen uit het reglement.

Begrippen

Caritas

Het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Caritas-instelling

De publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van instelling canon 116 C.I.C., zijnde een een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap, in de zin van artikel VII van het Reglement voor het R.K. Kerkgenootschap in Nederland, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend als rechtspersoon naar Nederlands recht, en welke de beoefening en bevordering van caritas ten doel heeft. Hieronder worden verstaan de parochiële en de interparochiële caritas-instelling.

Parochiële caritas-instelling

De caritas-instelling, die door oprichting en/of krachtens haar oprichtingsbrief verbonden is aan een parochie en voorheen ook een parochieel armbestuur genoemd kan zijn.

Doel en taak van de caritas-instelling

De caritas-instelling heeft ten doel, de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochie-gemeenschap(pen) en een werkzaam instrument voor de caritas in de parochie(s) te zijn. Zij beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritas-instelling en zorgt voor het verwerven van middelen alsook voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de caritas onder het kerkelijk gezag van de bisschop. (artikel 3, lid 1).

Wat betekent dit voor de PCI van Edam ?

 • Lief en leed
  Binnen onze Parochiegrenzen willen wij bij ziekte, verlies van een dierbare, onze mede-christenen een hart onder de riem steken. Dat gebeurt door huisbezoek, een bloemetje en een attentie rond de feestdagen. Met name aan het einde van een jaar, komt het verdriet en leed terug. Ook onze “senioren” willen wij af en toe ‘in de bloemen zetten’.
 • Individuele steun
  Nederland is een rijk land. Die rijkdom is echter niet gelijk verdeeld. Ook in Nederland komt armoede (te) veel voor. Door de toenemende rijkdom, wordt deze armoede sociaal steeds minder geaccepteerd, en schamen mensen zich voor hun slechte financiële situatie. Het PCI-bestuur is in staat en bereid om onder bepaalde voorwaarden, deze mensen te ondersteunen. Dit kan variëren van hulp bij schuldsanering tot individuele financiële steun. Al deze vormen van steun gebeuren met de grootst mogelijke discretie en behoud van waardigheid van de betrokkenen.
 • >Projectsteun binnen onze Parochie
  Op verzoek van het Parochiebestuur, ondersteunt de PCI ook projecten binnen onze parochie. In 2000 heeft de PCI bijgedragen aan de restauratie van het plafond van onze parochiekerk.
 • Projecten binnen Edam-Volendam
  In een actieve gemeente als Edam-Volendam, vindt op sociaal-cultureel gebied veel plaats. Op de eerste plaats hebben wij 2001 moeten beginnen met de vreselijke ramp in Volendam. De PCI heeft zowel aan de grote projecten, als in individuele situaties getracht hulp te bieden. Maar ook aan allerlei andere activiteiten willen wij deelnemen. In principe zijn wij bereid om alle sociale activiteiten, die zonder winstoogmerk worden opgezet te helpen.
 • Projecten van dekenaat en Bisdom
  De PCI ondersteunt zonder enig voorbehoud de projecten die binnen ons dekenaat en Bisdom worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is een opvanghuis voor daklozen.
 • Internationale steun
  Wij ondersteunen de religieuzen die actief zijn in derde wereldlanden. Zij werken vaak in erbarmelijke omstandigheden, en zijn in staat om heel efficiënt en effectief hulp te bieden. Hun aanwezigheid maakt voor de lokale bevolking een groot verschil. Terug

Weet u van een situatie waar onze steun en hulp gerechtvaardigd is ? Meld dit s.v.p. bij het bestuur.